Grant Blesk srdce pro vás

                              

 

Značka spolehlivosti:

Označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace je zárukou, že nezisková organizace efektivně naplňuje své deklarované poslání a řádně hospodaří se svěřenými prostředky. Nezisková organizace, která toto označení získá je důvěryhodným partnerem pro dárce, spolupracující instituce, ale též pro zájemce o zaměstnání nebo dobrovolníky.

 

Blesk srdce pro vás:

Srdce pro Vás je charitativní projekt deníku Blesk, v jehož rámci jsou medializovány příběhy jednotlivců i neziskových organizací. Čtenáři mají možnost zasílat příspěvky a následně sledovat, jak jsou využívány na konkrétní dobročinné účely.

 

Cíl grantu:

Nadační fond J&T podporuje řadu nestátních neziskových organizací, jak formou jednorázových finančních příspěvků tak dlouhodobě. Klademe důraz na spolehlivost a důvěryhodnost, proto chceme neziskovým organizacím umožnit projít procesem hodnocení spolehlivosti a případně získat značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Vybrané neziskové organizace navíc získají rozsáhlý mediální prostor v deníku Blesk, zároveň budou všechny články zveřejněny na webu Blesk.cz a na www.srdceprovas.cz. V souvislosti s tím se jim otevře i možnost získávat finance prostřednictvím dárcovských zpráv (tzv. DMS).

 

Cíle projektu:

 • Umožnit neziskovým organizacím projít hodnocením spolehlivosti a ucházet se o značku Spolehlivá veřejně prospěšná společnost.
 • Zprostředkovat vybraným neziskovým organizacím mediální prostor v denníku Blesk.
 • Vybraným neziskovým organizacím  pomoci získat finanční podporu prostřednictvím DMS kampaně.

 

Cílová skupina:

Nestátní neziskové organizace, které splňují vstupní kritéria pro zájemce o získání příspěvku na Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací:

 • Organizace je veřejně prospěšná – jejím cílem (posláním) je přispívat k veřejnému blahu.
 • Organizace je právnickou osobou soukromého práva se sídlem na území České republiky.
 • Organizace existuje ke dni podání žádosti minimálně 2 roky.
 • Organizace provozuje vlastní webové stránky
 • Organizace za každé z posledních dvou uzavřených účetních období zveřejnila, alespoň na vlastních webových stránkách, výroční zprávu včetně účetní závěrky.
 • Organizace vede účetnictví (též „podvojné“ účetnictví).
 • Organizace s ročními výnosy nad 3 mil. Kč má alespoň v posledním uzavřeném účetním období finanční audit hospodaření organizace.
 • Výnosy organizace pocházející ze soukromých zdrojů dosahují, alespoň v jednom z posledních dvou       uzavřených účetních období, minimálně 10 % z celkových výnosů souvisejících s naplňováním poslání. V případě celkových výnosů organizace do 1 mil. Kč dosahují výnosy ze soukromých zdrojů alespoň v jednom ze dvou účetních období minimálně 100 000 Kč. Za výnos ze soukromých zdrojů se považuje výnos plynoucí od osoby soukromého práva (fyzické, právnické) zejména ve formě daru, nadačního příspěvku, členského příspěvku, nebo ve formě příjmů z prodeje zboží či služeb. Za výnos ze soukromých zdrojů nepovažuje vklad či dar zakladatele.
 • Organizace není založena či zřízena za účelem podnikání, vyjma sociálního podnikání, a jejím faktickým hlavním cílem není dosahovat výdělku či zajišťovat obživu vlastních členů či zaměstnanců.
 • Do grantového řízení však nebudou zařazeny firemní nadace, ani firemní nadační fondy.
 • Výběrová komise si vyhrazuje právo upřednostnit organizace, které nejsou mediálně známé.
 • Organizace, které již byly v minulosti zařazeny do projektu Blesk srdce pro vás, se grantu zúčastnit mohou, avšak v případě postupu mezi  vybrané organizace již  nezískají mediální prostor.

Budou upřednostněny organizace, které v rámci své činnosti pracují s osobami sociálně znevýhodněnými či handicapovanými přímo v terénu.

 

Časový harmonogram:

Příjem žádostí:  do 30. 6. 2017

 

Žádosti:

Žádosti, které budou zaslány po výše uvedeném termínu, již nebudou zařazeny do výběrového řízení. Rozhodující bude datum přijetí v našem online systému. Žádost pro právnické osoby najdete na webových stránkách https://www.nadacnifondjt.cz/ pod odkazem „Pro žadatele".

Žádosti, které budou splňovat formální a věcné požadavky, budou předány k dalšímu posouzení. Neúplné žádosti a žádosti neodpovídající cílům grantu budou z hodnocení vyřazeny.

 

Požadované doklady:

 • Formulář hodnocení spolehlivosti, včetně vyznačených příloh
 • Tabulka členění nákladů za roky 2015 a 2014

 

Formulář hodnocení spolehlivosti zasílejte, prosím, v papírově podobě na adresu:

              Nadační fond J&T

              Malostranské nábřeží  563/3

              118 00 Praha 1

 

Ostatní dokumenty stačí zaslat v elektronické podobě na email jesutova@nfjt.cz.

 

V případě, že nám nebudou veškeré doklady zaslány nejpozději do 30. 6. 2017, budeme žádost považovat za uzavřenou. Rozhodující je datum podání na poště.

 

Vyhodnocení žádostí:

Žádosti budou hodnoceny pracovníky Nadačního fondu J&T a Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.

 

Finanční podpora:

Vybraným organizacím bude přidělen finanční příspěvek ve výši finanční spoluúčasti 9 000 Kč, tedy jedné poloviny poplatku vstupního hloubkového hodnocení. Druhou polovinu poplatku za hodnocení spolehlivosti si podpořené organizace hradí samy. Dále získají měsíční mediální prostor v deníku Blesk a možnost využít DMS kampaň.

 

Organizace, která uspěje ve výběrovém řízení:

 • Uzavře smlouvu s Nadačním fondem J&T, která specifikuje způsob a podmínky využití nadačního příspěvku.
 • Uzavře smlouvu o hodnocení spolehlivosti s AVPO ČR. Po podpisu smlouvy začne s organizací pracovat hodnotitel.

 

Další důležité informace:

Pro představu o podmínkách a náročnosti procesu získávání Značky spolehlivosti, doporučujeme zájemcům se seznámit s níže odkazovanými dokumenty.

 • Metodika hodnocení spolehlivosti
 • Formulář hodnocení spolehlivosti
 • Tabulka členění nákladů

 

Každá žádost je posuzována individuálně a na poskytnutí příspěvku z Nadačního fondu J&T není právní nárok!!
Ten vzniká nejdříve po uzavření darovací smlouvy a po splnění podmínek pro poskytnutí nadačního příspěvku sjednaných v dané smlouvě.

 

Případné dotazy k žádosti směřujte, prosím, na Kateřinu Ješutovou z Nadačního fondu J&T (jesutova@nfjt.cz,         tel: +420 221 710 782). S dotazy ohledně Formuláře hodnocení a Tabulky členění nákladů se můžete obracet na Aleše Mrázka (mrazek@avpo.cz, tel: +420 739 655 241, +420 212 245 240). 


Metodika hodnocení spolehlivosti pro žadatele(433,7 kB)stáhnout
Formulář hodnocení spolehlivosti(137 kB)stáhnout
Tabulka členění nákladů(70,5 kB)stáhnout